Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Konstytucja Traktaty Dekrety Ustawy Postanowienia Szukaj

Baza Prawna

Prawo wspólnotowe Wielkiego Księstwa

Kategoria: konstytucja

Data wejścia: 111126

Data uchylenia:

Przyczyna uchylenia:

Zatwierdził ID: 020416010

Akta: 130628p7


Wielka Konstytucja z dnia 30 listopada 2011 roku


My, Morfeusz Lucjusz Tyler, z woli przodków Wielki Książę Solardii, Władca Światła i Mroku, Suweren Cyberii, jedyny spadkobierca Wolnego Miasta Evilstone, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii i Orderu Złotego Słońca, Obrońca Przodków etc. oraz Solardyjczycy i Cyberyjczycy, pomni krzywd i zaniechań Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wyrządzonych w celu rozwoju ojczyzny naszej ustanawiamy tą Konstytucję Wielkiego Księstwa Solardii jako najwyższe prawo a wszelkie przewinienia przesyłamy w niebyt.

Artykuł I Rzeczpospolita
1.Wielkie Księstwo Solardii jest suwerennym państwem prawa i rzeczpospolitą rodzimych społeczności  Solardyjczyków i Cyberyjczyków ją kształtujących.
2.Formą rządów jest monarchia.
3.Językiem urzędowym jest język polski, zaś pomocniczym język solardyjski.
4.Wyznaniem państwowym jest Kult Przodków.
5.Wielkie Księstwo Solardii strzeże niepodległości, nienaruszalności i integralności swojego terytorium oraz otacza opieką dziedzictwo rzeczypospolitej.
6.Na czele Wielkiego Księstwa stoi Wielki Książę a w jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.
7.Herbem monarchii jest czerwony orzeł na srebrnej tarczy zwrócony w prawo, zaś barwami Wielkiego Księstwa są kolory biały i błękitny na fladze i chorągwi państwowej przedstawiające wizerunek białego słońca na błękitnym płótnie.
8.Wielkie Księstwo Solardii składa się z Korony Solardyjskiej i Księstwa Cyberii złączonych w wieczystej unii monarchią Wielkiego Księstwa Solardii i niniejszą Konstytucją.
9.Stolicą i siedzibą najwyższych władz państwowych Wielkiego Księstwa Solardii jest gród Viktoria.
10.Jednolite prawo Wielkiego Księstwa stanowią, w hierarchii ważności:  Konstytucja, Dekrety Książęce w zakresie przewidzianym niniejszą Konstytucją, ratyfikowane Traktaty i Umowy Międzynarodowe, oraz Edykt Książęcy i Postanowienia Wielkiego Księcia.
11.Prawo samorządów terytorialnych Korony Solardyjskiej i Księstwa Cyberii, w hierarchii ważności, stanowią ich: ustawy, rozporządzenia i uchwały prawa zwyczajowego.
12.Jednostka pieniężna obowiązująca w Wielkim Ksiestwie jest wspólna dla Korony Solardyjskiej i Ksiestwa Cyberii.
13.Emisja, ochrona i zapewnianie stabilności pieniądza  jest podstawową funkcją działania Banku Solardii.
14.Pracami Banku Solardii kieruje Prezes Banku Solardii.
15.Organizację systemu bankowego Wielkiego Księstwa określają osobne przepisy.
16.Przepisy dotyczące jednostki pieniężnej oraz systemu bankowego muszą być przyjęte jednocześnie i w jednobrzmiących aktach prawa w Koronie Solardysjkiej i Księstwie Cyberii.

Artykuł II Terytorium
17. Jednostkami administracyjnymi podziału terytorialnego Wielkiego Księstwa Solardii są: Krainy, Ziemie i osady.
18.Jednostkami administracyjnymi pierwszego szczebla są Krainy obejmujące poszczególne Ziemie.
19.Ze względu na historyczne dzieje Solardii terytorium Korony Solardyjskiej dzieli się na Krainy zwane odpowiednio:  Krainą Światła i  Krainą Mroku, natomiast Księstwo Cyberii jest terytorium jednolitym.
20.Jednostkami administracyjnymi drugiego szczebla są Ziemie obejmujące Gród i tereny przyległe wraz z Wioskami i Dworkami.
21.Jednostkami administracyjnymi najniższego szczebla są osady.
22.Osady dzielimy, ze względu na nadane im prawa grodzkie i nadania ziemskie, na odpowiednio Grody, Wioski i Dworki.
23.Utworzenie Dworku określa akt nadania ziemskiego.
24.Utworzenie Wioski określa nadany akt lokacji dla osady.
25.Utworzenie Ziemi określa akt nadania praw grodzkich dla osady.
26.Stolicą Wielkiego Księstwa Solardii jest Gród Viktoria, z tego też powodu Gród zapewnia nieograniczoną możliwość lokowania w osadzie budynków administracji państwowej, użyteczności publicznej, ambasad oraz budynków szczególnie dla Wielkiego Księstwa istotnych.

Artykuł III  Panujący Monarcha i Następca Tronu
27.Wielki Książę sprawuje swoją godność dożywotnio.
28.Wielki Książę, w czasie swego panowania,  jest jedynym i wyłącznym prawnym właścicielem dóbr Wielkiego Księstwa Solardii w tym wszystkich dóbr wykonanych przez organy państwowe, a także  dóbr wykonanych na zlecenie organów państwowych przez inne podmioty.
29.Wielki Książę może abdykować na rzecz wyznaczonego przez siebie następcy.
30.Wyznaczony przez Wielkiego Księcia następca tronu do czasu intronizacji nosi tytuł Księcia Cienia.
31.Książę Cienia posiada wszystkie prerogatywy Wielkiego Księcia Solardii za wyjątkiem dziedzin wyłączonych niniejszą konstytucją.
32.Wielki Książę podczas abdykacji zarządza termin intronizacji Księcia Cienia, jednak intronizacja nie może odbyć się wcześniej niż trzy a później niż sześć miesięcy od abdykacji.
33.Jeżeli Książę Cienia rządzi samodzielnie przez okres trzech miesięcy, a Wielki Książę nie daje oznak swojej aktywności, Książę Cienia może zarządzić termin swej intronizacji, jednak intronizacja nie może odbyć się wcześniej niż trzy a później niż sześć miesięcy od tegoż zarządzenia.
34.Ustępującemu Wielkiemu Księciu przysługuje dożywotni honorowy tytuł arcyksięcia i prawo powrotu na Tron Solardii.
35.Zarządzenie Księcia Cienia o swej intronizacji anulować może wyłącznie panujący Wielki Książę Solardii.
36.Prawo pierwszeństwa we wstąpieniu na Tron Solardii przy zarządzeniu intronizacji przez Księcia Cienia posiadają arcyksiążęta według kolejności panowania.
37.Wielki Książę posiada wyłączne prawo łaski.
38.Wielki Książę posiada wyłączne prawo nadawania i unieważniania aktów lokacji osad, a także wyłączne prawo nadawania i odbierania praw grodzkich oraz nadań ziemskich.
39.Wielki Książę jest Wielkim Mistrzem Heroldii i posiada wyłączne prawo wydawania postanowień w zakresie heraldyki, tytułów i przywilejów szlacheckich oraz symboli państwowych zgodnych z niniejsza konstytucją.
40.Wielki Książę ma wyłączne prawo nadawania i odbierania orderów i odznaczeń przez siebie ustanowionych lub jemu zastrzeżonych zgodnie z ich statutem.
41.Wielki Książę jest wyłącznym zwierzchnikiem Kultu Przodków.
42.Organami władzy, pozostającymi pod zwierzchnictwem Wielkiego Księcia, są: Rada Książęca, Rząd, Parlament, Siły Zbrojne, Sądy. Wielki Książę harmonizuje ich działania oraz rozstrzyga między nimi spory.
43.Wielki Książę posiada wyłączne prawo mianowania Książąt zgodnie z niniejszą konstytucją.
44.Wielki Książę i Książę Cienia posiadają prawo do mianowania Kanclerza i Ministrów przez Kanclerza wyznaczonych.
45.Wielki Książę posiada niewyłączne prawo do  zwoływania i rozwiązywania Parlamentu, również przed upływem kadencji.
46.Wielki Książę jest najwyższym i wyłącznym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
47.Głównodowodzącym Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki powoływany i odwoływany wyłącznie przez Wielkiego Księcia.
48.Wielki Książę posiada niewyłączne prawo mianowania rządców i sołtysów osad.
49.Wielki Książę i Książę Cienia posiadają prawo do sankcjonowania i ogłaszania ustaw, zarządzania referendum oraz wyborów do organów władzy, zarządzania pierwszego posiedzenia Parlamentu, reprezentowania Wielkiego Księstwa na zewnątrz, a także wprowadzania i odwoływania stanu wyjątkowego i stanu wojny.
50.Wielki Książę posiada wyłączne prawo do weta bezwzględnego zmian w konstytucji.
51.Wielki Książę posiada wyłączne prawo ratyfikacji Traktatów i Umów Międzynarodowych.

Artykuł IV Rada Książęca i Samorząd Terytorialny
52.Książę Cienia odpowiada za stosunki zewnętrzne kraju, jego interesy oraz pozycję Wielkiego Księstwa wśród państw świata.
53.Nad Krainą Światła w imieniu Wielkiego Księcia pieczę sprawuje mianowany przez niego arystokrata noszący tytuł Księcia Światła.
54.Nad Krainą Mroku w imieniu Wielkiego Księcia pieczę sprawuje mianowany przez niego arystokrata noszący tytuł Księcia Mroku.
55.Książęta Światła i  Mroku dbają o rozwój powierzonych im Krain zgodnie z ich tradycjami.
56.W Księstwie Cyberii w imieniu Wielkiego Księcia pieczę sprawuje mianowany przez niego arystokrata noszący tytuł Księcia Cyberii.
57.Książę Cyberii  dba o rozwój powierzonego mu Księstwa zgodnie z jego tradycjami i historią cyberyjską.
58.Książęta Światła i Mroku każdorazowo nominowani są osobiście przez Wielkiego Księcia.
59.Książę Cyberii nominowany jest przez ustępującego z urzędu Księcia Cyberii.
60.Wielki Książę jako Suweren Cyberii  ma prawo nominowania Ksiecia Cyberii osobiście gdy ustępujący Książę Cyberii nie wskazał swego następcy, gdy Książę Cyberii utracił obywatelstwo bądź gdy od sześciu miesięcy Książę Cyberii nie był w stanie sprawować swych powinności w Księstwie Cyberii jemu powierzonym w opiekę.
61.Wielki Książę posiada wyłączne prawo nadawania tytułu Księcia Bez Ziemi wybitnym arystokratom, którym uzna to za stosowne, bez powierzania niewymienionych w niniejszej Konstytucji praw i obowiązków względem organów państwowych, instytucji i ziem Wielkiego Księstwa.
62.Obowiązki i prawa zwyczajowe Księcia Bez Ziemi, każdorazowo określa akt nadania tytułu Księcia Bez Ziemi.
63.Książęta Światła, Cienia, Mroku i Bez Ziemi pełnią swoje obowiązki dożywotnio, chyba że sami zrezygnują lub odwołani zostaną przez Wielkiego Księcia.
64.Książęta Światła i Mroku wspomagają należyte administrowanie i
rozbudowę stron internetowych oraz systemów informatycznych Wielkiego
Księstwa, a także organów i instytucji Korony Solardyjskiej.
65.Książę Cyberii wspomaga należyte administrowanie i rozbudowę stron internetowych Księstwa Cyberii, a także jego organów i instytucji.
66.Radę Książęcą stanowią Książęta Światła, Cienia, Morku, Cyberii i Bez Ziemi.
67.Rada Książęca obraduje pod przewodnictwem Księcia Cienia.
68.Rada Książęca posiada prawo weta podczas przyjmowania aktów prawa.
69.Rada Książęca, w czasie gdy Parlament jest rozwiązany, może upoważnić Wielkiego Księcia do wydania Dekretu wprowadzającego Ustawę przyjętą przez Radę Książęcą.
70.Rada Książęca może upoważnić Wielkiego Księcia do wydania Dekretu wprowadzającego Stan Wyjątkowy lub Stan Wojny.
71.Książę Cyberii może zostać usunięty z urzędu przez Wielkiego Księcia za zgodą Rady Książęcej.
72.Książęta Światła, Mroku i Cyberii są bezpośrednimi zwierzchnikami Rządców na terenach pod swą opieką toteż posiadaja prawo do powoływania i odwoływania z urzędu Rządców i Sołtysów im podlegających.
73.Rządca stanowi władzę wykonawczą w Grodzie i Ziemi mu przypisanej, a także jest bezpośrednim zwierzchnikiem Sołtysów i Dziedziców tej Ziemi.
74.Sołtys stanowi władzę wykonawczą we Wiosce.
75.Dziedzic stanowi władzę wykonawczą we Dworku.
76.Gdy na stanowisku Rządcy lub Sołtysa jest ustanowiony wakat ich obowiązki wykonują odpowiedni Książęta.
77.Wielki Książę w sytuacjach szczególnych może powołać Namiestnika Koronnego zastępującego w obowiązkach jednego z książąt.
78.Namiestnik Koronny nie należy do Rady Książęcej i nie może zastępować Księcia Cienia.
79.Namiestnik Koronny, który wykonuje swe obowiązki dłużej niż sześć miesięcy zostaje mianowany Księciem.

Artykuł V Rząd
80.Rząd kieruje sprawami wewnętrznymi Wielkiego Księstwa, nie zastrzeżonymi dla innych organów władzy.
81.Korona Solardyjska i Ksiestwo Cyberii powołują wzajemnie niezależne Rządy terytorialne.
82.Rząd składa się z Kanclerza i Ministrów: Finansów, Kultury i Spraw Wewnętrznych.
83.Kanclerz reprezentuje Rząd oraz kieruje jego pracami.
84.Kanclerza wyznacza Parlament.
85.Minister Finansów przyjmuje tytuł Skarbnika i odpowiada za ogół spraw  związanych z polityką finansową kraju.
86.Minister Kultury przyjmuje tytuł Kustosza i odpowiada za ogół spraw związanych z kulturą fizyczną i życiem duchowym obywateli.
87.Minister Spraw Wewnętrznych przyjmuje tytuł Podkanclerzego i odpowiada za ogół spraw związanych z funkcjonowaniem administracji krajowej oraz sprawami wewnętrznymi kraju.
88.Rząd podejmuje decyzję kolektywnie realizując spójną politykę kraju.
89.Minister w czasie urzędowania odpowiada personalnie za swoje decyzje i ma prawo weta bezwzględnego do kolektywnej decyzji Rządu.
90.Wielki Książę oraz Książę Cienia mają prawo powołać Prezesa Banku Solardii na wniosek i za wspólną zgodą Skarbnika Korony i Skarbnika Cyberii.
91.Prezes Banku Solardii powoływany jest na czas nieokreślony.
92.Wielki Książę oraz Książę Cienia może odwołać Prezesa Banku Solardii ze stanowiska w przypadku utraty przez Prezesa obywatelstwa, lub na wniosek i za wspólną zgodą Skarbnika Korony i Skarbnika Cyberii.
93.Decyzje dotyczące emisji pieniądza podejmowane są większością głosów w gronie składającym się z Prezesa Banku Solardii, Skarbnika Korony i Skarbnika Cyberii.

Artykuł VI Parlament
94.Parlament, zwany Sejmikiem, sprawuje funkcję ustawodawczą oraz  uchwala budżet kraju.
95.Korona Solardyjska i Księstwo Cyberii powołują wzajemnie niezależne Sejmiki terytorialne.
96.Parlament składa się z trzech deputowanych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w wyborach tajnych i równych.
97.Organizacje wyborów oraz sposób głosowania określa ustawa - Ordynacja Wyborcza.
98.Kadencja Parlamentu trwa pięć miesięcy od dnia zwołania go na obrady.
99.Parlament podejmuje uchwały i ustawy większością głosów ustawowej liczby deputowanych.
100.Na pierwszym posiedzeniu Parlament wybiera Marszałka ze swojego grona, który kieruje jego pracami i reprezentuje Parlament.
101.Marszałek Sejmiku zostaje Kanclerzem.
102.Przed upływem kadencji Parlamentu Marszałek Sejmiku w drodze uchwały upoważnia Wielkiego Księcia do zarządzenia wyborów na kolejną kadencję Sejmiku.
103.Przed wyborami do Sejmiku następuje czas, nie krótszy niż jeden tydzień, składania kandydatur.
104.Wybory do Parlamentu są skuteczne gdy liczba kandydatów jest nie mniejsza niż liczba członków pełnego składu Parlamentu.
105.W przypadku nieskuteczności wyborów do Parlamentu Wielki Książę ma obowiązek zarządzenia wyborów do Sejmiku przynajmniej raz w miesiącu, aż do momentu ich skuteczności.

Artykuł VII Siły Zbrojne
106. Głównodowodzącym Sił Zbrojnych Hetman Wielki powoływany jest na czas nieokreślony.
107.Hetman Wielki odpowiada ze bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz egzekutywę prawa.
108.Jednostkami pod bezpośrednim dowództwem Hetmana Wielkiego pozostają Gwardia Solardii i wszystkie jednostki militarne, paramilitarne, milicyjne, policyjne, penitencjarne oraz służb specjalnych prawnie ustanowione w Wielkim Księstwie.
109.Samodzielne formowanie i funkcjonowanie jednostek jakiegokolwiek typu z podlegających Hetmanowi Wielkiemu jest zakazane.
110.Gwardia Solardii jest główną armią Sił Zbrojnych Wielkiego Księstwa i odpowiada za obronę niepodległości i suwerenności państwa, strzeże nienaruszalności granic oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
111.Gwardia Solardii składa się z głównodowodzącego Hetmana Wielkiego, Hetmanów Polowych, Oficerów i Poborowych.
112.Każdy obywatel przynajmniej raz jako Poborowy musi przejść miesięczne szkolenie w Gwardii Solardii lub służbach zastępczych wyznaczonych przez Hetmana Wielkiego.
113.Tryb i warunki poboru do Gwardii Solardii określa ustawa.
114.Stopnie hetmańskie i oficerskie nadaje Hetman Wielki każdorazowo wyłącznie za zgodą Wielkiego Księcia.

Artykuł VIII Sądownictwo
115.Sędziowie wymierzają sprawiedliwość w imieniu Wielkiego Księcia.
116.Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
117.Sędzią jest każdy Gwardzista w stopniu oficera.
118.Od wyroku Sędziego przysługuje odwołanie do Wielkiego Księcia, który ułaskawia skazanego lub podtrzymuje wyrok.
119.Wnioski o ułaskawienie Wielki Książę rozpatruje na podstawie opinii Rady Książęcej.
120.Wielki Książę, Książę Cienia, Książę Światła, Książę Bez Ziemi, Książę
Cyberii oraz Książę Mroku po i w czasie urzędowania a także Gwardziści w
czasie urzędowania są Osobami Zaufania Publicznego a ich dobre imię podlega
szczególnej ochronie.
121.Zakazane jest jakiekolwiek publiczne oskarżenie Osób Zaufania Publicznego, a wszelkie oskarżenia ich dotyczące winny bezwzględnie zostać skierowane na ręce Hetmana Wielkiego, który bezzwłocznie przedstawia je w Radzie Książęcej.
122.Każdy mieszkaniec Wielkiego Księstwa ma prawo do sprawiedliwego osądu a jego dobre imię jest najwyższą wartością podlegającą ochronie.
123.Zakazane jest dyskryminowanie osób ze względu na wiek, wyznanie, pochodzenie czy światopogląd a wymienione dziedziny życia osobistego jednostki podlegają ochronie.
124.Dziedziny życia osobistego jednostki podlegające ochronie nie mogą stanowić przedmiotu uprzywilejowania prawnego czy społecznego.
125.Ochronie przed dyskryminacją nie podlegają prawa wyborcze i przynależność społeczna, które są regulowane osobnymi przepisami.
126.O zgodności dekretów, ustaw, ratyfikowanych traktatów i umów międzynarodowych,
uchwał, zarządzeń, rozporządzeń i postanowień z Konstytucją rozstrzyga Rada Stanu.
127.W skład Rady Stanu dla prawa samorządu terytorialnego wchodzą: przedstawiciel Wielkiego Księcia - wyznaczany osobiście przez Wielkiego Księcia, przedstawiciel Rządu - wyznaczany osobiście przez Kanclerza i przedstawiciel sędziów - wyznaczany osobiście przez Hetmana Wielkiego.
128.W skład Rady Stanu dla jednolitego prawa Wielkiego Księstwa wchodzą: przedstawiciel Wielkiego Księcia - wyznaczany osobiście przez Wielkiego Księcia, przedstawiciel Rządu Korony - wyznaczany osobiście przez Kanclerza Korony, przedstawiciel Rządu Cyberii - wyznaczany osobiście przez Kanclerza Cyberii, przedstawiciel sędziów - wyznaczany osobiście przez Hetmana Wielkiego oraz Hetman Wielki osobiście.
129.Rada Stanu podejmuje decyzje większością głosów ogólnej liczby radców.
130.Prawo uznane za niezgodne z Konstytucją uznaje się za nieobowiązujące od trzydziestego dnia od ogłoszenia wyroku Rady Stanu, a obywatele poszkodowani w czasie i z winy obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów maja prawo przez sześć miesięcy do dochodzenia odszkodowania od państwa z tegoż tytułu.
131.Rada Stanu jest najwyższą władzą sądowniczą w przypadku oskarżenia sędziego oraz w sprawach państwowych nieujętych obowiązującym prawem.
132.Rada Stanu zwoływana jest na wniosek Parlamentu lub, w czasie gdy parlament jest rozwiązany, Hetmana Wielkiego.
133.Przedawnienie roszczeń względem państwa, osób fizycznych i prawnych następuję dziewięć miesięcy od zdarzenia podlegającemu roszczeniom.
134.W przypadku badania niekonstytucyjności przepisów oraz zdrady państwowej przedawnienie nie występuje.

Artykuły XIX Legislatura
135.Prawo stanowią, w hierarchii ważności:  Konstytucja, Dekrety Książęce w zakresie przewidzianym niniejszą Konstytucją, ratyfikowane traktaty i umowy międzynarodowe, Edykt Książęcy i postanowienia Wielkiego Księcia, ustawy, rozporządzenia i uchwały prawa zwyczajowego.
136.Ratyfikacja traktatu i umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Książęcej i zgody Wielkiego Księcia.
137.Przyjęcie ustawy i uchwały wymaga przyjęcia przez Parlament, zgody Rady Książęcej i zgody Wielkiego Księcia.
138.Wielki Książę, w czasie gdy Parlament jest rozwiązany,  może wydawać dekrety zgodnie z niniejsza Konstytucją.
139.Przyjecie prawa w drodze referendum ogólnopaństwowego uznaje się za przyjęte przez Parlament zarówno w Koronie Solardyjskiej jak i Księstwie Cyberii i wymaga jedynie zgody Rady Książęcej oraz zgody Wielkiego Księcia.
140.Rozporządzenia Rządu są aktami wykonawczymi ustaw, ratyfikowanych traktatów i umów międzynarodowych, oraz dekretów i nie mogą być z nimi sprzeczne.

Artykuł X Społeczność i obywatelstwo
141. Obywatelstwo Wielkiego Księstwa nadaje i odbiera  Wielki Książę.
142.Nabywanie obywatelstwa w drodze decyzji Wielkiego Księcia określają osobne przepisy.
143.Utrata obywatelstwa może nastąpić jedynie z prawomocnego wyroku sądu, decyzji własnej obywatela lub w przypadku ustania osoby stwierdzonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
144.Każdy obywatel Wielkiego Księstwa ma prawo przysposobienia dowolnego imigranta lub mieszkańca Wielkiego Księstwa nadając mu z racji przysposobienia prawa obywatelskie i społeczne przysługujące obywatelowi przysposabiającemu.
145.Każdy obywatel odpowiada prawnie za czyny przysposobionej przez siebie osoby przez okres sześciu miesięcy od tegoż przysposobienia.
146.Wszystkie osoby przebywające na terytorium Wielkiego Księstwa korzystają z pełni praw i obowiązków gwarantowanych niniejszą Konstytucją za wyjątkiem przepisów zastrzeżonych dla obywateli.
147.Za rodzime społeczności Wielkiego Księstwa uznaje sie społeczności solardyjską i cyberyjską.
148.Tryb przyłączania się do społeczności oraz występowania ze społeczności określają osobne przepisy.
149.Przepisy polityki społecznej dotyczące nadawania i odbierania obywatelstwa oraz  prawa stałego pobytu, a także funkcjonowania społeczności muszą być przyjęte jednocześnie i w jednobrzmiących aktach prawa w Koronie Solardyjskiej i Księstwie Cyberii.
150.Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów władzy w Koronie Solardyjskiej posiadają wszyscy obywatele należący do społeczności solardyjskiej.
151.Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów władzy w Księstwie Cyberii posiadają wszyscy obywatele należący do społeczności cyberyjskiej.
152.Czynne prawo wyborcze w referendach ogólnopaństwowych posiadają wszyscy obywatele.
153.Konstytucyjne prawa wyborcze obywatela zawieszone są w czasie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

Artykuł XI Sytuacje nadzwyczajne
154.Rada Książęca na wniosek Wielkiego Księcia lub Księcia Cienia podejmuje decyzje większością głosów o pozwoleniu wypowiedzenia wojny.
155.W przypadku zaatakowania Wielkiego Księstwa Solardii Wielki Książę i Książę Cienia bez zgody Rady Książęcej mają pełne prawo do mobilizacji sił zbrojnych i wprowadzenia wojny obronnej.
156.Stan wojny odwołuje Wielki Książę lub Książę Cienia.
157.Warunki pokojowe po wypowiedzeniu wojny negocjuje sztab w składzie Hetmana Wielkiego, Marszałka Sejmiku Korony i Marszałka Sejmiku Cyberii.
158.Rada Książęca na wniosek Wielkiego Księcia lub Księcia Cienia podejmuje decyzje większością głosów o pozwoleniu wprowadzenia stanu wyjątkowego.
159.Stan wyjątkowy odwołuje Wielki Książę lub Książę Cienia.
160.Stan wyjątkowy może odwołać Hetman Wielki gdy uzna, ze w kraju jest stabilna i spokojna sytuacja oraz nie ma zagorzenia wewnętrznego.
161.Książęta w sytuacji klęski żywiołowej mają prawo wprowadzić stan klęski w podlegających im jednostkach administracyjnych.
162.Za klęskę uznaje się wszelkie anomalia w funkcjonowaniu państwa i jednostkach państwowych na których zaistnienie nie mają wpływu organy państwowe.
163.W przypadku wprowadzenia stanu klęski na terenie jej obowiązywania tymczasowe zarządzanie kryzysowe przejmuje Hetman Wielki.
164.W czasie obowiązywania stanu klęski Hetman Wielki z podległymi mu jednostkami podejmuje działania w celu naprawy anomalii a w przypadku dłuższego czasu obowiązywania stanu klęski do uruchomienia elementów zastępczych.
165.Stan klęski odwołuje organ który go ogłosił lub Wielki Książę Solardii.
166.W czasie obowiązywania stanu wojny, stanu wyjątkowego i stanu klęski na terenie ich obowiązywania ogranicza się swobody obywatelskie a decyzje Hetmana Wielkiego i jednostek mu podległych obywatel winien wykonywać natychmiast.
167.Szczegółowy tryb postępowania administracyjnego w czasie ogłoszonego stanu wojny,stanu wyjątkowego i stanu klęski określają odrębne przepisy.
168.Kadencje organów wybieralnych zostają przedłużone o czas obowiązywania stanów nadzwyczajnych.

Artykuł XII Porządek prawny
169.Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wyników referendum ogólnopaństwowego przeprowadzonego w sprawie jej wprowadzenia.
170.Wszelkie akty prawne Wielkiego Księstwa Solardii zostaną zaktualizowane w sprawie zgodności z niniejszą Konstytucją nie później niż sześć miesięcy od dnia Jej wprowadzenia.
171.Wszelkie akty prawne niezaktualizowane przez sześć miesięcy od dnia wprowadzenia niniejszej Konstytucji następnego dnia po owym terminie tracą moc prawną.

Akt najwyższy prawa Naszego ustanawiamy w dniu trzydziestym listopada szesnastego roku panowania zwierzchników Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z mocy praw przez przodków i założycieli nadanych a przekazywanych nieprzerwanie w linii władców aż po dzień dzisiejszy. Prawa potwierdzone swymi czynami i honorem ręczymy podpisem dokumentując.

Wielki Książę Solardii Morfeusz Lucjusz Tyler
Książę Cienia Han Solo
Książę Cyberii Mario Riina Nati